شبکیه کاشان با 10 سال سابقه ارائه خدمات اینترنت ADSL , WIRELESS , TD_LTE ::: نمایندگی رسمی شرکت شبکیه اصفهان از سال 1391

ثبت نام سرویس ADSL


قرارداد اشتراک خطوط پر سرعت داده ها  (DSL)

ماده 1: طرفین قرارداد

این قرار داد بین خدمات اینترنت دفتر نمایندگی شبکیه کاشان(نمایندگی رسمی شبکیه آیریک اصفهان) که در این قرارداد "دفتر نمایندگی شبکیه کاشان" نامیده می شود از یک طرف و متقاضی با مشخصات مذکور در فرم درخواست سرویس DSL که از این پس در قرارداد «مشترک» نامیده می شود از طرف دیگر و با شرایط ذیل منعقد گردید.

ماده 2: موضوع قرارداد

برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت به صورت غیر اختصاصی برای استفاده از خدمات "دفتر نمایندگی شبکیه کاشان" از طریق شبکه "دفتر نمایندگی شبکیه کاشان" مطابق با نوع درخواست «مشترک» که در فرم درخواست سرویس DSL ذکر گردیده و به تأیید امضای “مشترک" رسیده است.

ماده 3: مدت قرارداد

مدت این قرارداد طبق سرویس درخواستی مشترک است که از تاریخ تنظیم و امضاء صورتجلسه نصب و راه اندازی سرویس آغاز می گردد.

تبصره: درخصوص زمان شروع قرارداد مفاد بند 6-8 نیز رعایت و اعمال خواهد شد.

ماده 4: مبلغ قرارداد

4-1 حق اشتراک با تعرفه «دفتر نمایندگی شبکیه کاشان» بر مبنای نوع سرویس درخواستی «مشترک» محاسبه شده و به صورت دوره ای قبل از شروع هر دوره توسط “مشترک» پرداخت گردد.

4-2 به قیمتهای مندرج در تعرفه "دفتر نمایندگی شبکیه کاشان"، مبلغ ارزش افزوده مصوب هر سال اضافه خواهد شد.

ماده 5: نحوه پرداخت

تبصره: برقراری اتصال و دوام ارتباط منوط به پرداخت کل مبلغ هر دوره قبل از شروع آن خواهد بود.

ماده 6: تعهدات «مشترک»

6-1 «مشترک» متعهد است از ایجاد هرگونه اختلال نرم افزاری و سخت افزاری در شبکه «دفتر نمایندگی شبکیه کاشان» خودداری نماید.
6-2 «
مشترک» حق واگذاری کلیه حقوق و تعهدات مرتبط ناشی از این اشتراک منجمله IP تخصیص یافته توسط «دفتر نمایندگی شبکیه کاشان» را جزئاٌ و یا کلاٌ به غیر ندارد.

6-3 «مشترک» متعهد می گردد از فروش مجدد موضوع قرارداد و ارائه خدمات ثانوی به اشخاص ثالث به هر نحوی خودداری نماید.
6-4 «
مشترک» متعهد می گردد از ارسال هرگونه Spam  و نامه های تبلیغاتی خواسته و یا ناخواسته به اینترنت خودداری کند.

6-5 چنانچه «مشترک» به هریک از تعهدات خود عمل ننماید «دفتر نمایندگی شبکیه کاشان» می تواند قرارداد را به صورت یک جانبه فسخ نموده و از ارائه خدمات به «مشترک» خودداری کند. در این صورت مبلغ باقیمانده حق اشتراک مسترد نخواهد نشده و به عنوان خسارت عدم ایفای تعهد منظور و اخذ می گردد. بدیهی است در صورتی که خسارات وارده بیش از باقیمانده اشتراک باشد، «مشترک» موظف به جبران آن می باشد. «دفتر نمایندگی شبکیه کاشان» حق پیگیری قانونی را برای خود محفوظ می دارد.

6-6 «مشترک» متعهد است کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران و شرکت مخابرات را رعایت نموده و جهت جلوگیری از دسترسی کاربران شبکه خود (در صورت وجود) به سایت ها و موضوعات خلاف اخلاق و مغایر با شئونات اسلامی اقدام لازم را به کار بندد. کلیه مسئولیت های اخلاقی و قانونی ناشی از استفاده «مشترک» و کاربران تحت نظر وی بر عهده «مشترک» می باشد.

6-7  «مشترک» در هر صورت (دریافت و یا عدم دریافت صورتحساب در زمان مقرر) موظف به پرداخت کل مبلغ هر دوره مطابق با تعرفه «دفتر نمایندگی شبکیه کاشان» تا قبل از دوره جدید خواهد بود. عدم پرداخت به موقع به منزله عدم تمایل “مشترک» به ادامه قرارداد می باشد. در این صورت «دفتر نمایندگی شبکیه کاشان» اقدام به قطع سرویس «مشترک» خواهد نمود.

6-8 «مشترک» موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعلام رانژه شدن خط تلفن، محیط را جهت نصب و مراجعه نصاب مودم آماده نماید در غیر اینصورت پایان این مدت (یک هفته) مبنای شروع قرارداد خواهد بود.

ماده 7: تعهدات دفتر نمایندگی شبکیه کاشان

7-1 دفتر نمایندگی شبکیه کاشان متعهد است که اینترنت را در درگاه خروجی مودم «مشترک» تحویل دهد.

7-2 دفتر نمایندگی شبکیه کاشان خدمات پشتیبانی تلفنی به «مشترک» را به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته تعهد می نماید.

7-3 دفتر نمایندگی شبکیه کاشان برقرار بودن شبکه خود را به میزان متوسط ماهیانه 98% تعهد می نماید که نحوه محاسبه آن به شکل زیر می باشد:

میزان برقراری شبکه «دفتر نمایندگی شبکیه کاشان» به درصد= [مدت کل به دقیقه / (مدت قطع بودن به دقیقه – مدت کل به دقیقه)]*100

تبصره: چنانچه «مشترک» از تجهیزاتی استفاده نماید که از «دفتر نمایندگی شبکیه کاشان» خریداری نشده باشد، میزان برقراری شبکه، مورد تعهد «دفتر نمایندگی شبکیه کاشان» نخواهد بود.

7-4 در صورت بروز مشکل مبنی بر عدم رعایت بند 7-3 «مشترک» موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته موضوع را به آدرسinfo@shabakiehisp.ir  اطلاع دهد، دفتر نمایندگی شبکیه کاشان نسبت به بررسی و حل مشکل اقدام نموده و صرفاٌ زمان خرابی مازاد بر میزان مذکور در بند 7-3 را به مدت این قرارداد اضافه خواهد کرد. چنانچه خرابی به علت مشکلات مراکز مخابراتی بوده یا از میزان یاد شده کمتر باشد و یا «مشترک» در موعد مقرر آن را اعلام ننماید، مدت قرارداد افزایش نخواهد یافت.

7-5 هر نوع خسارت وارده به «مشترک» صرفاٌ از طریق ارائه سرویس و افزودن به مدت قرارداد وی جبران خواهد شد.
7-6
کلیه مکاتبات «دفتر نمایندگی شبکیه کاشان» با «مشترک» شامل اطلاع رسانی وضعیت سرویس و امثالهم از طریق تلفن همراه وی که در فرم درخواست سرویس DSL اعلام شده، انجام خواهد شد. در صورتی که هر یک از نشانی ها ارائه شده صحیح نباشد کلیه مسئولیت های آن به عهده «مشترک» بوده و اطلاع به نشانی یاد شده به منزله اطلاع به «مشترک»» خواهد بود .

ماده 8: فسخ قرارداد

8-1 «مشترک» صرفاٌ با اعلام کتبی/حضوری می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

در صورت پذیرفتن متن قرارداد بر روی ثبت نام کلیک کنید :

 

TOP