اینترنت پر سرعت ADSL شبکیه » تعرفه سرویس های ADSL » تعرفه سرویس های اعتباری ADSL شبکیه

تعرفه سرویس های اعتباری ADSL شبکیه

در صورت انتخاب این سرویس و تمدید مجدد این نو از سرویس ها ترافیک اضافه به دوره بعد منتقل می گردد .نویسنده : اینترنت پرسرعت ADSL شبکیه

منبع : اینترنت پرسرعت ADSL شبکیه

TOP